โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภาพร วังสะการ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0808316085
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธัญสินี หวลกระจาย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0854317524
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลาศัย คิดอ่าน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0901208623
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิศมัย เขียนโคกกรวด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขา
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0800250720
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุพรรษา เกษี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0915173013
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อพินยา สุวรรณเขต
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
เบอร์โทร : 0853997401
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เกียรติศักดิ์ ทรงศรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
เบอร์โทร : 0861486567