โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปัญญา ธรรมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุรีรัตน์ บุตรบุญชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา พลอยบุตร
อัตราจ้าง