โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศุภวรรณ ปวนสาย
ครูผู้ช่วย

นายเชวงศักดิ์ เปรมสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลลดา เงาะจันทรา
ครูผู้ช่วย