โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด   ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศุภวรรณ ปวนสาย
ครู คศ.1

นายเชวงศักดิ์ เปรมสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวชลลดา เงาะจันทรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเนาวรัตน์ หิงห้อยทอง
ครู คศ.3