โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด   ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทอง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ศรีนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0