โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทอง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ศรีนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0