โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ม.ค. 55 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในันที่ 24 มกราคม 2555
กทม. ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
22 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 ติวเพื่อสอบ O-Net

คณะครูใช้เวลาหลังเลิกเรียนเพื่อ ติวเพื่อให้นักเรียนเตรียมสอบ O-Net

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ครูประจำวิชา
27 ก.พ. 55 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net โดยมีโรงเรียนบ้านชากนามาร่วมที่สนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ชุดนักเรียน / โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-Net
นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-Net ณ สนามสอบดรงเรียนบ้านคลองสิบแปด วันที่ 28 - 29 กพ.55
ชุดนักเรียน / โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 55 ถึง 06 มี.ค. 55 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อเลื่อนชั้นเรียน โดยสอบวันที่ 2 , 5, 6 มีนาคม 2555
ชุดนักเรียน / โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 นักเรียนสอบ NT
ชุดนักเรียน / โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
12 มี.ค. 55 ถึง 27 มี.ค. 55 คณะครูสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน
คณะครูสรุปและชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำรูปเล่มเอกสาร
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
14 มี.ค. 55 วันแห่งความภาคภูมิใจ(ม.3)

วันอำลาอาลัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่จะจบจากโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
27 มี.ค. 55 ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ประกาศปิดภาคเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2555

- ฝ่ายวิชาการ
29 มี.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 55 คณะครูศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

- ฝ่ายวิชาการ
16 เม.ย. 55 จิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ร่วมกิจกรรมทำบุญสงกรานต์เทศมหาชาติ ณ วัดพัฒนาคลองสิบแปด ในวันที่ 16 เมษายน 2555 โดยมีคณะรำกลองยาวจากนักเรียนมาร่วมกิจกรรม
ชุดผ้าไทย ฝ่ายกิจกรรม
16 พ.ค. 55 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555
18 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
02 ก.ค. 55 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

จัดกิจกรรม ณ ดรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เวลา 9.00 น.

สนามโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายกิจกรรม
27 ก.ค. 55 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
17 ก.ย. 55 ถึง 31 ม.ค. 56 เตรียมความพร้อม ป.6 ม.3 สอบโอเน็ต
จัดเตรียมข้อมูลและติวเพื่อรับการทดสอบโอเน็ตให้นักเรียน ป.6 และ ม.3 หลังเลิกเรียน
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตหนองใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-28 กันยายน 2555
ฝ่ายกิจกรรม
01 ต.ค. 55 ถึง 03 ต.ค. 55 สอบประจำภาคการศึกษา 1 /2555
ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ย. 55 ถึง 16 พ.ย. 55 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ฝ่ายกิจกรรม
16 ธ.ค. 55 ผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่า
เชิญร่วมงานผ้าป่าเพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด  จากศิษย์เก่า เริ่มงานเวลา 9.30 น.
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายกิจกรรม
19 ธ.ค. 55 กิจกรรมค่ายวิชาการ "Enjoy academic camp with integration"
เริ่มเวลา 07.00 - 17.00 น.
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียน 1/56
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/56 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ฝ่ายวิชาการ
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

 

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายกิจกรรม
01 ก.ค. 56 เดินสวนสนาม
30 ก.ค. 56 กิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 56 กิจกรรมถนนไร้ฝุ่น ทำบุญเพื่อแม่
ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
17 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56 แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับสหวิทยาเขตหนองใหญ่
ฝ่ายกิจกรรม
01 ต.ค. 56 ถึง 03 ต.ค. 56 สอบประจำภาคเรียนที่ 1/56
ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 56 ถึง 12 ต.ค. 56 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำ สพป.ชบ.1
ฝ่ายวิชาการ
27 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 เข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ฝ่ายกิจกรรม
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยแบ่งเป็นสองระดับคือ
๑. ป.๔ ถึง ม.๓ เดินทางในวันที่ ๕ - ๖
๒. อนุบาล ถึง ป.๓ เดินทางในวันที่ ๗
ฝ่ายกิจกรรม
26 พ.ย. 57 เข้าค่ายธรรมะ ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4
ชุดขาว ฝ่ายกิจกรรม
01 ธ.ค. 57 ถึง 02 ธ.ค. 57 ค่ายคุณธรรมสัมพันธ์องค์ความรู้
การเข้าค่ายคุณธรรมและผสานองค์ความรู้คุณลักษณะ 12 ประการเข้าด้วยกัน เพื่อปลูกฝังความรู้ให้นักเรียนได้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เข้าค่ายในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนระดับชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนพุทธธรรม ต.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี
ณ สวนพุทธธรรม ต.คลองกิ่ว
08 ธ.ค. 57 ถึง 09 ธ.ค. 57 จัดสอบ PreO-Net

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดสนามสอบ PreO-Net ระดับชั้น ป. 6 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระดับชั้น ม.3 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557

สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก
จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ฝ่ายกิจกรรม
09 ธ.ค. 58 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ วัดคลองสิบแปด
ชุดขาว ฝ่ายกิจกรรม
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสมาส
ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ
07 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก
ณ  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
12 พ.ค. 59 เปิดเรียน ประจำภาคเรียน 2559
ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/59
19 พ.ค. 59 กิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน
ณ วัดคลองสิบแปด
ชุดขาว ฝ่ายกิจกรรม
26 พ.ค. 59 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
11 ธ.ค. 59 ถึง 12 ธ.ค. 59 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดคลองสิบแปด (ปิตุเตชะวนาราม)
ชุดขาว ฝ่ายกิจกรรม
28 มี.ค. 60 รับผลการเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ