โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา ลิวา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : aom.zasud@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐ (สรรค์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : xgen3096@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปันยา วรจิต (ตูน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : -
อีเมล์ : zaza-2540@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิ (นุช)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : nuch-25261@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม